Baduhenna als ANBI

Baduhenna wordt door de Belastingdienst aangemerkt als een

Cultureel Algemeen Nut Beogende Instelling

Deze gegevens zijn op de website opgenomen omdat Baduhenna bij de Belastingdienst staat geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). 

Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen:

 • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
 • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
 • Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
 • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
 • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
 • Voor donateurs van culturele ANBI’s (zoals Baduhenna) geldt vanaf 1 januari 2012 een extra giftenaftrek. 

Naam

Stichting Regionale Archeologie Baduhenna, in het kort Baduhenna.

RSIN / fiscaal nummer:  8160.38.648

KvK 37080563

Contact: Baduhenna – p/a Willibrord Business Centrum / Kennmerstraatweg 464 – 1.34 / 1851 NG Heiloo

Bestuurssamenstelling: Bestuur

Beleidsplan (doorlopend)

Baduhenna bestaat als een organisatie van vrijwilligers uit een bestuur, ondersteund door een aantal actieve vrijwillige medewerkers en een aantal vrienden (donateurs). De omvang van het bestuur en het aantal medewerkers dient groter te worden om alle werkzaamheden goed – of beter – tot hun recht te kunnen laten komen. Ook het aantal vrienden moet worden vergroot om meer financiële armslag te hebben.

Van belang is:

 • De fysieke modernisering van het museum en aanpalende ruimtes is medio 2015 afgerond. Hierdoor is meer tijd beschikbaar voor het verbeteren van de informatie over de archeologische voorwerpen;
 • Het informeren van de bewoners van Heiloo wordt gedaan met behulp van het museum, het verzamelen van archeologische en geschiedkundige documentatie over Heiloo en omstreken, het geven van lezingen op het gebied van de regionale archeologie en het geven van educatieve programma’s  aan de schooljeugd van Heiloo.
 • Baduhenna is door de strenge regelgeving niet in staat tot het zelfstandig uitvoeren van opgravingen. De werkzaamheden blijven in de regel beperkt tot waarnemingen bij professionele opgravingen. De bijdrage van Baduhenna ligt dan ook hoofdzakelijk in het informeren over de vroege geschiedenis van onze streek.
 • Alle archeologisch verantwoorde vondsten zijn uit ons depot op de daartoe geëigende manier verplaatst naar het Provinciaal Depot Noord-Holland. De resterende voorwerpen in ons depot (veelal van minder museale waarde) bestaan uit schenkingen van inwoners uit Heiloo en blijven in het bezit van Baduhenna;
 • Het betrekken van de jeugd en scholen bij de archeologische geschiedenis van Heiloo vormt een structureel en belangrijk onderdeel van onze werkzaamheden.

Beloningsbeleid

De bestuursleden van Baduhenna ontvangen geen vrijwilligersvergoeding voor hun werkzaamheden. Wel worden onkosten vergoed in relatie tot de uitoefening van de bestuursfunctie. Het betreft hier veelal een vergoeding voor materiële zaken.

Doelstelling

Baduhenna heeft als doel het stimuleren van archeologisch onderzoek en de bewoners van Heiloo daarover te informeren.

Doorlopend verslag uitgeoefende activiteiten

Voor het realiseren van de doelstelling wordt gebruik gemaakt van een museum in het gebouw van het Willibrordus Business Centrum waar een veelheid van archeologische voorwerpen is te zien. Ook beschikt Baduhenna over uitgebreide documentatie.

Veel aandacht gaat uit naar de communicatie met de inwoners van Heiloo. Een moderne website, tweemaal per jaar een lezing, vier maal per jaar een nieuwsbrief, een pagina op Facebook, regelmatige aandacht in de Alkmaarse Courant en de Uitkijkpost en interviews via de radio zijn hier voorbeelden van. Ook wordt meegedaan aan de Open Monumentendagen, de Nationale Archeologiedagen, de jaarlijkse festiviteiten op het terrein van het Willibrordusgebouw en Uit&Zo. Onlangs zijn 5000 flyers onder de inwoners van Heiloo verspreid.

Financiële verantwoording

Baduhenna had op 1 januari 2015 een sluitende begroting 2014. Naar verwachting zal dit ook voor het begrotingsjaar 2015 gelden. Daarnaast beschikt Baduhenna over een potje voor tegenvallers en extra investeringen. Dit potje is echter door de modernisering van het museum en aanpalende ruimtes meer dan gehalveerd. Om de financiële situatie te verbeteren zal voor het jaar 2016 verder worden gegaan met het aantrekken van nieuwe donateurs en tevens een actie gericht op het verwerven van sponsors worden begonnen.